Sunday, June 16, 2013

Devizno Trziste

Sadržaj: 1. Devizni kurs......................................................2. str. 2. Devizno tržište..................................................5. str. 3. Instrumenti deviznog tržišta..............................8. str. 4. Međubankarsko devizno tržište.......................12. str. 5. Uloga centralne banke na deviznom tržištu.....13. str. 6. Literatura..........................................................16. str. Devizni kurs Uspostavljanje deviznog kursa je jedan od osnovnih parametara tržišne ekonomije. Devuzni kurs se može definisati kao cena jedne valute izražena u jedinicama neke druge valute. On nam, samim tim, pruža informaciju koliko jedinica neke valute je potrebno izdvojiti za kupovinu jedne jedinice druge valute. Devizni kurs se, kao cena jedne valute izražena u jedinicama druge valute, određuje na deviznom tržištu u direktnom sučeljavanju ponude i tražnje za datim valutama. Često se u teoriji kao izvor ponude i tražnje za valutama na deviznom tržištu navode tokovi izvoza i uvoza, ali treba imati na umu da je ova konstatacija nastala u vreme kada je međunarodno kretanje kapitala bilo zanemarljivo u odnosu na međunarodnu trgovinu robom i uslugama. Postoje dva načina izražavanja deviznog kursa i to su direktno notiranje (evropska konvencija) i indirektno notiranje (britanska konvencija).
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Kod direktnog notiranja devizni kurs posmatramo kao cenu jedinice strane valute iskazanu u jedinicama domaće valute, a kod indirektnog kao cenu domaće valute uzraženu u jedinicama strane valute. | |GBP £ |EUR € |USD $ |JPY ¥ | |Australija |0.44240 |0.49460 |0.66190 |60.2700 | |1.00AUD |...If you pack to get a all-inclusive essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment